Like Facebook nha

Gốc > Tự học Lịch sử > 8 > HK I >

Sử 8- Bài 2 -CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789-1794

Chú ý giảm tải: Mục II. Cách mạng bùng nổ (chỉ nhấn mạnh sự kiện 14/7, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia - cô - banh)

I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG .

1. Tình hình kinh tế :

- Nông nghiệp lạc hậu, rụông đất bỏ hoang , mất mùa đói kém .

- Công thương nghiệp phát triển .

- Tất cả đều bị chế độ phong kiến kìm hãm .

- Thuế má nặng , không có đơn vị  tiền tệ và đo lường .

2. Tình hình chính trị và xã hội :

* Chính trị :Trước cách mạng Pháp là một nước quân chủ chuyên chế , vua nắm mọi quyền .

* Xã hội :có 3 đẳng cấp :

          + Đẳng cấp quý tộc : có mọi quyền , không đóng thuế

          + Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền , không đóng thuế

          + Đẳng cấp 3  gồm  tư sản , nông dân, bình dân thành thị không có quyền , phải đóng thuế , và làm nghĩa vụ phong kiến .

Nông dân chiếm 90% dân số , tư sản đứng đầu đẳng cấp thư ba  vì họ có học , có quyền lợi kinh tế , nhưng không có tiền

nong_dan_phap_500

Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng

* Miêu tả hình 5 :Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng

-Một nông dân chống chiếc cuốc (công cụ lao động chủ yếu)à tình trạng nông nghiệp lạc hậu.

-Trên lưng là người đại diện cho đẳng cấp tăng lữ và quý tộc.

-Trong túi quần , túi áo của nông dân là những văn tự, khế ước mà ông ta phải vay mượn, cầm cố cho địa chủ và quý tộc

-Có những con thỏ, chuột đang gặm phá mùa màng.

Tất cả đều hại nông dân

Bức tranh tạo biểu tượng về  3 đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng và mối quan hệ giữa 3 đẳng cấp này.

2. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng :

Nhà tư tưởng

Tên tác phẩm

Mông te xki ơ

 Tinh thần luật pháp: đòi quyền tự do dân chủ cho con người

Von te 

Những lá thư  triết học: xóa bỏ  nhà nước bảo thủ 

Rút xô

Khế nước xã hội : tự do là quyền tự nhiên của con người

II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ .

1Sự khủng hỏang của chế độ quân chủ chuyên chế :

* Lui XVI  lên ngôi 1774 ,cai trị độc đoán,vay nợ,thuế cao , công thương nghiệp đình đốn , khởi nghĩa nông dân

* Mâu thuẫn xã hội sâu sắc

*Chế độ quân chủ Pháp bị khủng hỏang

2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng :

- 1774 Lui XVI    làm vua

- Hội nghị 3 đẳng cấp ở Véc xai ( 5-5-1789):

 +Các đại  biểu quý tộc và tăng lữ  ủng hộ nhà vua tăng thuế.

 +Đại biểu  Đ C 3 kịch liệt phản đối ,tự họp thành Hội Đồng dân tộc ; sau đó tuyên bố là Quốc hội lập hiến , có quyền sọan thảo Hiến Pháp , thông qua các đạo luật tài chính

-Nhà vua dùng quân đội uy hiếp Quốc hội, nên nhân dân Pari vũ trang phá ngục Baxti, (14/7/1789) Pari lọt vào tay quân khởi nghĩa, cách mạng bùng nổ.

 pha__ba_x_ti_500

Hình : Tấn công pháo đài –nhà tù Ba xti

III. Sự phát triển của Cách mạng :

1. Giai đoạn chế độ quân chủ lập hiến :14-7-1789--> 10-8- 1792 .

Niên đại

Sự kiện chính

1774

Lui XVI    làm vua

5-5- 1789

Hội nghị 3 cấp ở Véc xai

14-7- 1789

Phá ngục Ba xti- Quốc Khánh Pháp.,phái lập hiến nắm quyền

8-1789

QH thông qua tuyên ngôn Dân Quyền và Nhân Quyền

9-1791

Hiến Pháp được xác lập - Quân chủ lập hiến

4- 1792

Ao- Phổ tấn công Pháp

10-8-1792

Lật đổ lập hiến và vua LuiXVI

 * Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Baxti  đánh dấu thắng lợi bước đầu của CM ?(chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên, CM bước đầu thắng lợi , tiếp tục phát triển )

* 10- 8-1792 phái Lập Hiến bị  nhân dân Pa ri lật đổ vì : phái Lập Hiến vẫn duy trì chế độ quân Chủ Lập Hiến

2. Giai đoạn bước đầu của nền cộng hòa :21-9-1792 --> 2-6-1793.

Niên đại

Sự kiện chính

21-9-1792

Phái Gi rông đanh  nắm quyền và lập nền Cộng hòa đầu tiên.

21-1-1793

Lui XVI bị kết án phản quốc và bị xử tứ

Xuân 1793

Anh và các nước phong kiến Châu Au tấn công Pháp 

2-6-1793

Rô be- xpi e lật đổ Gi rông đanh

luc_luong_phan_cm_tan_cong_phap_500

Lược đồ lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp

Vua Louis XVI ra xét xử vào tháng 12 năm 1792

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia cô banh :2-6-1793 đến 27-7- 1794 .

Niên đại

Sự kiện chính

26-6-1794

Liên minh chống Pháp bị đánh bại

27-7-1794

Rô be xpi e  bị xử tử CM Pháp kết thúc

Phái Giacôbanh do Robexpie được nhân dân ủng hộ thành lập ủy ban cứu nước, kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng.

* Tịch thu ruộng đất của,quý tộc bán cho nông dân , trưng thu lúa mì, qui định giá tối đa, lương tối đa

* Lệnh tổng động viên , liên minh chống Pháp bị đẩy lùi ngày 26-6-1794

* Sau đó nội bộ phái Giacôbanh  chia rẽ, mất sự ủng hộ của quần chúng nên tư sản phản cách mạng đảo chính, Robexpie bị xử tử. Cách mạng tư sản Pháp kết thúc (27/7/1794).

 Tập tin:Execution robespierre, saint just....jpg

Hành hình nhà Độc tài Robespierre

3. Ý nghĩa  CMTS Pháp , 

- Lật đổ phong kiến , đưa GC tư sản lên cầm quyền

-  Mở đường cho  chủ nghĩa tư bản phát triển .

-  Lực lượng quyết định của CM là nhân dân lao động

-  Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nước phong kiến

* Chứng tỏ sự phát triển đi lên của CMTS Pháp ?

14-7-1789 phá nhà tù Ba xti, CM bùng nổ àGiai đoạn chế độ quân chủ lập hiến, nhà vua vẫn còn nhưng không có quyền .

 -Giai đoạn bước đầu của nền cộng hòa: phái Gi rông đanh lên cầm quyền

 -Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia cô banh , cách mạng đạt đến đỉnh cao


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Đức Dũng @ 17:12 28/09/2014
Số lượt xem: 2455
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến