Like Facebook nha

Sử 8 - Bài 3- CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI

10629821 Chú ý giảm tải: Mục I.2 và II.1 không học - không dạy I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Hình: Chủ bao mua và những người kéo sợi . Hình: Máy kéo sợi Gien ni Quan sát hai hình trên : rất nhiều phụ nữ và trẻ em kéo sợi bằng tay để cung cấp cho chủ bao mua .Máy kéo sợi Gien-ni, năng suất tăng lên gấp 8 lần. 1.Cách mạng công nghiệp ở Anh * Những năm 1760 máy móc được phát minh ...

Sử 8- Bài 2 -CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789-1794

10629817 Chú ý giảm tải: Mục II. Cách mạng bùng nổ (chỉ nhấn mạnh sự kiện 14/7, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia - cô - banh) I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG . 1. Tình hình kinh tế : - Nông nghiệp lạc hậu, rụông đất bỏ hoang , mất mùa đói kém . - Công thương nghiệp phát triển . - Tất cả đều bị chế độ phong kiến kìm hãm . - Thuế má nặng , không có đơn...

Bài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

10629787 I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỷ XV-XVII. Cách mạng Hà Lan. 1. Một nền sản xuất mới ra đời (HD đọc thêm) + Các công trường thủ công như xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường có thuê mướn nhân công + Các trung tâm sản xuất và buôn bán, các ngân hàng được thành lập. + Hai giai cấp mới xuất hiện : giai cấp tư sản và giai cấp vô sản . Nảy...

Sử 8-Bài 29-Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến ...

10227981 I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP 1897-1914 : Sau khi hòan thành cuộc bình định , Pháp khai thác thuộc địa lần thứ nhất với quy mô lớn , để bóc lột nhân dân Việt Nam , đặt cơ sở thống trị lâu dài . 1. Tổ chức bộ máy nhà nước của thực dân Pháp : * Mục tiêu của cuộc khai thác : - Chia rẽ các dân tộc Đông Dương . - Tăng cường áp bức,...