Like Facebook nha

Luận văn thạc sĩ. Chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số tại các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:12' 15-03-2015
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC …CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN


Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

…, ngày … tháng … năm …………………....
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................. 1
CHƢƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ VÀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ6
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ ......... 6
Khái niệm về ngành dịch vụ nội dung số ....................................................... 6

Đặc điểm ngành dịch vụ nội dung số.............................................................. 7

Sự cần thiết phát triển ngành công nghiệp nội dung số ............................... 8

KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ ................................................................................................................ 8
Khái niệm chiến lƣợc phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số .............. 8

Phân loại chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ nội dung số ................................ 10

Vai trò của chiến lƣợc phát triển dịch vụ nội dung số đối với sự phát triển của các doanh nghiêp kinh doanh truyền thông trực tuyến................................. 11

PHƢƠNG PHÁP KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ ............................................................................................ 12
Phân tích môi trƣờng vĩ mô (Mô hình PEST) ............................................. 13

Phân tích môi trƣờng ngành ......................................................................... 14

Phân tích môi trƣờng bên trong doanh nghiệp (SWOT) ........................... 15

PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ .................................................................. 16
Mục tiêu của việc kiểm tra, đánh giá ........................................................... 16

Nguyên tắc trong việc đánh giá chiến lƣợc phát triển ............................... 17

Nội dung kiểm tra, đánh giá chiến lƣợc phát triển..................................... 19

Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá chiến lƣợc ............................. 20

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện chiến lƣợc phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số ................................................................................................... 22

CHƢƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN VTC (VTC ONLINE)....................................................... 27
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ TẠI VIỆT NAM .......................................................................................... 27
Quá trình hình thành và phát triển ngành công nghiệp dịch vụ nội dung số tại Việt Nam.......................................................................................................... 27

Cạnh tranh ngành kinh doanh dịch vụ nội dung số tại Việt Nam ............ 29

Đánh giá thực trạng chiến lƣợc phát triển dịch vụ nội dung số tại VN .... 30
ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN (VTC ONLINE) ....................................................................................................................... 35
Khái quát về công ty VTC Online ................................................................ 35

Phân tích thực trạng chiến lƣợc phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số tại VTC Online ..................................................................................................... 43

Đánh giá thực trạng các chiến lƣợc phát triển điển hình tại VTC Online58

MỘT SỐ VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ TẠI CÔNG TY VTC ONLINE................. 68
CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ TẠI CÁC CÔNG TY KINH DOANH TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN ............................................................................................................. 70
XÂY DỰNG QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN................... 70

Quan điểm phát triển ngành dịch vụ nội dung số................................ 70

Mục Tiêu phát triển ................................................................................ 71

CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ................................... 72

Giải pháp hoàn thiện môi trƣờng pháp lý cho lĩnh vực công nghiệp
nội dung số ........................................................................................................... 72

Nâng cao phát triển thị trƣờng nội dung số ......................................... 74

Phát triển sản phẩm và dịch vụ ............................................................. 77

Huy động nguồn lực và thu hút đầu tƣ cho công nghiệp nội dung số 79

Phát triển hạ tầng truyền thông, Internet ............................................ 81

CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN....................................................................................................................... 83

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực....................................................... 83

Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển ........................................................... 84

Đổi mới và hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh ................. 86

Nâng cao hiệu quả Marketing................................................................ 88

Xây dựng và phát triển thƣơng hiệu doanh nghiệp............................. 90

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỚI CÁC BỘ,
NGÀNH LIÊN QUAN................................................................................................... 91
KẾT LUẬN ................................................................................................................... 95
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC CÁC TRANG WEB THAM
 
Gửi ý kiến