Like Facebook nha

Bản kiểm điểm đảng viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đức Dũng
Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:23' 23-11-2014
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS PHƯỜNG 1
Sóc Trăng, ngày 23 tháng 11 năm 2014

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
(Theo Hướng dẫn số -HD/TU, ngày ....... tháng ....... năm 2014
của Ban Thường vụ Thành ủy)

Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng. Ngày sinh: 25/11/1980
Chức vụ đảng: Đảng viên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Trung học cơ sở Lạc Hòa
Chi bộ: Trường THCS Phường 1.

I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị.
- Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê - nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
- Tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định của ngành, của địa phương nơi cư trú.
- Luôn đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, gây mất đoàn kết trong Đảng.
- Bản thân luôn tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân thực hiện đúng các quan điểm, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
- Có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, thực hành tiết kiệm, không tiêu cực trong cuộc sống. Luôn tuyên truyền nhân dân địa phương sống lành mạnh, có ích, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và lối sống thực dụng, xa hoa thiếu văn hoá.
- Luôn tự phê bình và phê bình, mạnh dạn đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu cửa quyền. Các hành vi sai trái làm tác hại đến quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.
- Chấp hành tốt những điều Đảng viên không được làm. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Không làm những việc vi phạm đến phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp và học sinh.
- Chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, cửa quyền, lơi dụng chức vụ thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.
- Luôn trung thực trong giảng dạy, cách đánh giá và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Có tinh thần đoàn kết, chia sẻ với đồng nghiệp, người dân địa phương trong công tác cũng như chia sẻ khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
- Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tôn trọng lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, chỉ đạo của cấp trên.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Nắm vững nội dung cơ bản chuyên môn được phân công giảng dạy. Chấp hành sự phân công của cấp trên. Có trách nhiệm trong công việc được phân công. Vì vậy trong công tác dạy và học đạt hiệu quả tốt.
- Luôn tham gia các công tác đoàn thể, phong trào với tinh thần cao đạt được nhiều hiệu quả. Hỗ trợ cho đồng nghiệp những lúc có công việc đột xuất hoặc bệnh tật, …
- Trong công tác chủ nhiệm luôn quan tâm đến học sinh, kịp thời vận động những học sinh nghỉ học trở lại lớp.
- Thực hiện tốt các phong trào do trường, ngành phát động.

4. Về tổ chức kỷ luật.
- Chấp hành tốt Điều lệ Đảng; thực hiện và học tập tốt các Nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.
- Thực hiện đúng theo nguyên tắc sinh hoạt lệ và đóng đảng phí theo quy định của trên.
- Nhận thức đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, chấp hành sự phân công của tổ chức.
- Chấp hành tốt 19 điều Đảng viên không được làm. Không làm những việc vi phạm đến phẩm chất, danh dự, uy tín của đảng.
- Nghiêm túc phê bình và tự phê bình trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Luôn nêu cao tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tiêu cực, quan liêu, tham những; đề cao vai trò của tập thể trước những lợi ích cá nhân.
- Gương mẫu trong giảng dạy, trung thực trong báo cáo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.
1. Hạn chế, khuyết điểm
- Có lúc báo cáo còn chậm so với yêu cầu của cấp trên;
-
 
Gửi ý kiến